Algemene Voorwaarden  + Huisregels BoxingGym Holzken

Aanmelding als lid vindt plaats door het aanmeldingsformulier volledig en ondertekend in te vullen. Men is lid van BoxingGym Holzken vanaf het inleveren van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier tot aan het schriftelijk opzeggen van het lidmaatschap. BoxingGym Holzken is gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met leden. Nieuwe aanmeldingen hoeven geen inschrijfgeld te betalen. Uw persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden van BoxingGym Holzken gebruikt. Uw gegevens worden niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Betaling van het verschuldigde lesgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan voor de 1e van de maand. Betaling geschiedt per Bank of Giro. Overboeking dient te geschieden via de volgende gegevens: ING nummer: ———————————————————————————— onder vermelding van contributie met als kenmerk volledige naam en geboortedatum. Een lidmaatschap bij BoxingGym Holzken kan op elk gewenst moment ingaan. Restitutie van lesgeld wordt niet gegeven.Bij nalatigheid betreffende betalingen zal er eenmalig een aanmaning worden verstuurd. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, na de verstuurde aanmaning, krijgt het lid de gelegenheid om het verschuldigde bedrag alsnog binnen twee weken te voldoen. Indien het lid na een periode van twee weken in gebreke gebleven is, kan de vordering uit handen worden gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid. Als niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan het lid de toegang tot de lessen worden geweigerd. BoxingGym Holzken is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen en behoudt zich het recht voor om leden die zich niet of zich regelmatig afmelden voor een les van een les af te halen. BoxingGym Holzken behoudt zich het recht voor om tarieven en/of lestijden tussentijds aan te passen indien dit bedrijfsmatig gewenst is. BoxingGym Holzken is gesloten op officiële en erkende feestdagen. In principe is de trainingslocatie in de zomerperiode gesloten maar het is mogelijk dat BoxingGym Holzken een alternatief rooster in de zomervakantieperiode aanbiedt. (Ziet U dit dan als extra op Uw abonnement). Dit kan inhouden dat er wordt lesgegeven in de buitenlucht of op een alternatieve locatie. Restitutie van lesgeld als wij gesloten zijn is niet mogelijk. Bij ziekte zijn de eerste 2 weken (14 dagen) altijd voor eigen rekening. Bij blessure- en herstelmelding wordt achteraf bekeken hoelang de absentie heeft geduurd en wordt de betalingsperiode evenredig doorgeschoven. In principe dient U een verklaring/verwijsbrief van de behandelende arts, fysiotherapeut of het ziekenhuis te kunnen overleggen. U kunt nooit rechten ontlenen aan een blessuremelding met terugwerkende kracht/achteraf. Indien U tijdens of aansluitend aan een blessuremelding besluit op te zeggen, blijft de opzegtermijn onverminderd van kracht. BoxingGym Holzken behoudt zich het recht voor om studenten die hier niet aan voldoen, dan wel storend of afwijkend gedrag vertonen (zowel voor, en/of tijdens en/of als na de lessen) te verwijderen van de trainingslocatie. Dit kan tevens resulteren in een eenzijdige beëindiging van het lidmaatschap door BoxingGym Holzken.

Het onder invloed verkeren van alcohol of drugs of het in bezit hebben van illegale soft- en harddrugs is verboden. De  instructeur van BoxingGym Holzken behoudt zich het recht voor, om bij overtreding van deze regel, de overtreder(ster) de toegang tot de trainingslocatie van BoxingGym Holzken te ontzeggen en zijn/haar lidmaatschap per direct te beëindigen zonder teruggaaf van lesgelden. De technieken die gedurende de lessen worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt gedurende de lessen onder toezicht van een instructeur van BoxingGym Holzken en tijdens wedstrijden als sportbeoefening. Daarbuiten mag dit alleen ter verdediging van jezelf of anderen in een noodsituatie. Het artikel 41 van het Wetboek van Strafrecht (noodweer) luidt als volgt: “Niet strafbaar is hij die een feit begaat geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of een anders lijf, eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding”. Het gebruik van (Kick)boksen voor kwade doeleinden, zoals zinloos geweld, resulteert in onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap. Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. Ondergetekende is zich ervan bewust dat het beoefenen van (Kick) boksen risico’s met zich mee kan brengen en dat hij/zij eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van Kickboksen en/of het uitvoeren van een beroep in combinatie met het beoefenen van (Kick) boksen kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal ondergetekende BoxingGym Holzken en haar instructeurs vrijwaren voor aanspraken van derden (o.a. werkgever) ten deze. Van elk lid van BoxingGym Holzken wordt verwacht dat zij met respect omgaan met hun mede studenten. Ongecontroleerd trainen, hetgeen kan resulteren in het ontstaan van letsel of het bederven van andermans trainingsplezier, wordt niet geaccepteerd. Indien U iemand tijdens de les verwondt, dient U hem/haar zelf naar de dokter of eerste hulp te brengen, anders kan de les voor de hele groep niet doorgaan. Eventuele schade/kosten kunnen op je verhaald worden, vandaar dat een WA verzekering wordt aangeraden. Opzeggen kan alleen schriftelijk of digitaal (via e-mail) gebeuren. U ontvangt dan een bewijs van opzegging. Er wordt een opzegtermijn gehanteerd van een maand welke aanvangt aan het einde van de periode waarin men zich op dat moment bevindt, tenzij middels een doktersverklaring kan worden aangetoond dat de lessen om een medische reden niet meer voortgezet kunnen worden. BoxingGym Holzken behoudt zich het recht voor om bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van abonnementsgeld. BoxingGym Holzken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door verlies c.q. diefstal van goederen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontstane letsel- of andere schade (bijv. emotionele schade) tijdens trainingen of wedstrijden evenals letsel- of andere schade die direct of indirect is voortgekomen uit het beoefenen van de sport bij BoxingGym Holzken.(Kick) boksen is geheel voor eigen risico, het jaarlijks doen van een erkende sportkeuring wordt aanbevolen. Op basis van het rapport kunnen er trainingsdoelen aanscherpt worden. Bij blessures en andere gezondheidsrisico’s dient U dit altijd voor de les bij de instructeur te melden. Deze beslist of deelname verantwoord is. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels en algemene voorwaarden van BoxingGym Holzken en hiernaar te handelen. De algemene voorwaarden en de huisregels van BoxingGym Holzken staan op de website www.boxinggymholzken.nl en zijn ook in de trainingslocaties op te vragen. BoxingGym Holzken behoudt zich het recht voor om, indien dit bedrijfsmatig gewenst is, het huisreglement en de algemene voorwaarden te wijzigen. Alleen geldig zijn het huisreglement en de algemene voorwaarden die op de site www.boxinggymholzken.nl staan. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met BoxingGym Holzken is aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Een ieder die deelneemt aan lessen of zich inschrijft bij BoxingGym Holzken dient kennis te nemen van onderstaande en zich akkoord te verklaren met deze regels door op het aanmeldingsformulier de akkoordverklaringen m.b.t. de huisregels en de algemene voorwaarden aan te kruisen en het formulier te ondertekenen. Leden dienen op tijd aanwezig te zijn. Men dient minimaal vijf minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn. Diegenen die te laat komen zonder geldige reden worden niet meer tot de les toegelaten. Mocht U een geldige reden hebben dan neemt U na overleg met de instructeur plaats aan de zijkant van de zaal en wacht U op een teken van de instructeur zodat U alsnog aan de les deel mag nemen. Alle leden dienen gebruik te maken van de Nederlandse taal om evt. misverstanden te voorkomen. Mobiele telefoons dienen uitgezet te worden. Het gebruik van kauwgum en snoep is tijdens de trainingen niet toegestaan. Vocht aanvullen tijdens training is belangrijk. U kunt in de sportruimte gebruik maken van een bidon. Leden dienen lichamelijke klachten (oude en nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid enz.) voor aanvang van de les te melden zodat de instructeur hier rekening mee kan houden. U dient het advies van de instructeur, mits in alle redelijkheid, te allen tijde op te volgen. Het is alleen toegestaan uw sportkleding in de daarvoor bestemde kleedruimte aan en uit te trekken. Er wordt met gepaste sportkleding getraind, een T-shirt en een korte broek of trainingsbroek.  Evt. bandages dienen aangebracht te zijn voor de aanvang van de les. Het dragen van kruis- en gebitsbescherming is tijdens de training verplicht. Wondjes die ontstaan zijn tijdens de training dienen direct te worden verbonden. Eventueel bloed dient zelf verwijderd te worden van de vloer. Ringen, kettingen, oorbellen, piercings en overige sierraden mogen tijdens de les niet gedragen worden. Voor aanvang van de les dienen deze te worden af- of uitgedaan. Als dat niet mogelijk is dienen ze te worden afgeplakt. Het ‘dragen’ van een beugel, contactlenzen of bril is voor eigen risico. De les wordt altijd klassikaal begonnen en geëindigd.

Call Now
Directions